Βουλή των ΕλλήνωνΠρος:

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

Θέμα: Αντιμετώπιση της αυξημένης ανεργίας των νέων.

Στη σύγχρονη εποχή της οικονομικής κρίσης, η ανεργία αποτελεί το κορυφαίο πρόβλημα, καθώς επηρεάζει την επαγγελματική σταδιοδρομία και τη ζωή των νέων και των οικογενειών τους. Η διαρκής ύφεση και η έλλειψη ρευστότητας λειτουργούν ανασταλτικά στην προσπάθεια τόνωσης της αγοράς εργασίας και στη δημιουργία επενδύσεων. Κατά συνέπεια, πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό (''διαρροή εγκεφάλων'') προκειμένου να βρουν μια θέση εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους. Επιπλέον, το κράτος δεν παρέχει στους νέους την απαραίτητη οικονομική ασφάλεια και τα κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων.

Η παραπάνω εικόνα, αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT για την ανεργία των νέων. Πιο συγκεκριμένα, στις παραγωγικές ηλικιακές ομάδες (15-30 ετών) η ανεργία στην Ελλάδα ξεπερνά το 50% για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Την ίδια στιγμή, η ανεργία των νέων στην Ε.Ε., φθάνει το ποσοστό του 23,2% σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2013. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (αναζήτηση εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους) το οποίο στην Ελλάδα αγγίζει το 67%.

Επομένως γίνεται αντιληπτό, πως η Ε.Ε., και τα κράτη-μέλη της χρειάζεται να λάβουν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Ήδη, τον Ιούνιο του 2013 το Συμβούλιο Κορυφής στα συμπεράσματά του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαμηλότερη φορολόγηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανάλογες ενέργειες έχουν γίνει και από άλλα όργανα της Ε.Ε., καθώς και από τη νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.). Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ''Εγγύηση για τη νεολαία'' προβλέπει τη διάθεση του ποσού των 6 δις ευρώ στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενό της ''Στρατηγική της Ε.Ε για τη νεολαία'' επικεντρώνεται στην απασχολησιμότητα της νεολαίας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική έκθεση του (19.7.2013) για τη στρατηγική για τη νεολαία (2010-2012) προτείνει τα εξής μέτρα:

 • αύξηση της χρηματοδότησης των πολιτικών για τη νεολαία και την εκπαίδευση,
 • βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού,
 • προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες εργασιακές απαιτήσεις με την κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • οι νέοι καλούνται να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα εργασιακά δεδομένα,
 • ενίσχυση της χρηματοδότησης για ίση πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση
 • και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
 • η δημοσιονομική εξυγίανση δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των νέων ατόμων, αλλά αντιθέτως, πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησής τους (πχ μείωση της φορολόγησης και των κοινωνικών εισφορών),
 • οι επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν νέους θα έχουν χαμηλότερη φορολόγηση, για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Τέλος, οι προτάσεις της νεολαίας του Ε.Λ.Κ., για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι οι εξής:

 1. Μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άτομα κάτω των 30 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων. Μια τέτοια φορολογική ελάφρυνση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ποσοστό των εργαζομένων που είναι μικρότεροι από 30 ετών και τα οικονομικά δεδομένα του κάθε κράτους-μέλους. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να δοθεί ένα ρεαλιστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις ώστε να προσλάβουν νέους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κόστος για το κράτος από την φορολογική απώλεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ για τον ίδιο αριθμό άνεργων νέων.
 2. Τα Πανεπιστημιακά, Ακαδημαϊκά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συσχετισμού μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι σπουδαστές τους και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ε.Ε., πρέπει να διαδραματίσουν έναν πιο ισχυρό ρόλο. Για παράδειγμα, τα προγράμματα εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες πέρα από τις γνώσεις τους. Ακόμη, κρίνεται σημαντική η αναβάθμιση των ακαδημαϊκών τμημάτων και η πιο εκτεταμένη χρήση της νέας τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις.
 3. Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, με τη θέσπιση προγραμμάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν στους νέους επιχειρηματίες τον απαραίτητο εργασιακό χώρο, διοικητική υποστήριξη, εξοπλισμό καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες από έμπειρα στελέχη. Για τη στέγαση των παραπάνω επιχειρήσεων, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα ανεκμετάλλευτα κτήρια του δημοσίου. Επιπρόσθετα, τα κράτη-μέλη καλούνται να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, λαμβάνοντας ευνοϊκότερα μέτρα ως προς τη φορολόγηση, και τις ευκαιρίες εξόδου (εξαγωγές προϊόντων, επενδύσεις εκτός Ευρώπης) των επιχειρήσεων.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Πόσα από τα κονδύλια του πρώτου πλάνου (2010-2012) του προγράμματος ''Στρατηγική για τη νεολαία'' έχουν απορροφηθεί και πόσα από τα κονδύλια του δεύτερου (2013-2015) και τρίτου πλάνου (2014-2020) πρόκειται να δοθούν στην Ελλάδα;
 2. Σε ποιες δράσεις έχουν προβεί ως τώρα και ποια είναι η θετική στρατηγική για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων;
 3. Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις της νεολαίας του Ε.Λ.Κ., πρόκειται να υιοθετηθούν;