Βουλή των ΕλλήνωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας

& Θρησκευμάτων

κ. Κωνσταντίνο ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με τις υπ’ αριθμ. 987-988/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 γ’ περίπτωση ιι αα΄του Ν. 2525/1997 όπως αυτό ισχύει μετά τις μεταβολές που επέφεραν τα άρθρα 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 και 44 παρ. 2 του Ν. 4071/2012. Ειδικότερα, κρίθηκε από το Ανώτερο Δικαστήριο ότι οι ως άνω διατάξεις αντίκεινται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά ήτοι βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, διότι, κατά το Δικαστήριο, η ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης  οικογένειας δεν συνδέεται με ικανότητες ή δεξιότητες του υποψηφίου και δεν αποτελεί κριτήριο που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Με τις ως άνω όμως κρίσεις του Δικαστηρίου έγινε ουσιαστικά έλεγχος ορίων των επιλογών του τυπικού νομοθέτη αναφορικά με την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 21 παρ. 2 Συντ. δυνάμει της οποίας το Σύνταγμα απευθύνει στον κοινό νομοθέτη έντονη υπόδειξη για την λήψη κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών επι τη βάσει των κρατουσών συνθηκών. Σε πρόσφατη δε δήλωσή σας, την οποία άκουσαν με ανακούφιση οι πολύτεκνες οικογένειες, αναφέρατε ρητά ότι θα γίνει ότι είναι απαραίτητο σε νομοθετικό επίπεδο, προκειμένου να στηριχθεί η πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια τονίζοντας ότι ιδιαίτερα μέσα στην κρίση η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα σε όσα παιδιά κινδυνεύουν να στερηθούν το δικαίωμα στη δημόσια παιδεία.

Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι πλησιάζει ο χρόνος διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας; Τι νομοθετικά μέτρα θα ληφθούν και σε ποια κατεύθυνση για την υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 21 παρ. 2 Συντ. και με ποιο χρονοδιάγραμμα;