Βουλή των Ελλήνων 

Ερώτηση

 

Προς τους κ.κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Υπ’ όψιν : Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως επικεφαλής του Κυβερνητικού Συντονιστικού Οργάνου για το Προσφυγικό.

 

Επανασύσταση Επιτροπών Προσφυγών.

 

 

Στον πρόσφατα δημοσιευθέντα ν.4375/2016 σχετικά με την Οργάνωση και τη  λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου παρατηρείται το παράδοξο, να συστήνονται εκ νέου οι Επιτροπές Προσφυγών εγείροντας ερωτηματικά σχετικά με την αποτελεσματικότητα της έως τώρα λειτουργίας τους και την συνεισφορά τους στο κρίσιμο έργο της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 80, με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», στην παρ.2, ορίζεται επί λέξει: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών και προκειμένου να εξεταστούν προσφυγές που εκκρεμούν και ιδίως όσες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συστήνονται οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπό τη σύνθεση που είχαν μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των Προέδρων και των μελών τους».

Περαιτέρω, στην παρ.4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Η διάρκεια της θητείας των προέδρων και μελών των Επιτροπών των προηγουμένων παραγράφων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και δύναται να παραταθεί άπαξ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και επιπλέον ότι «Αρμοδιότητα των Επιτροπών και έργο των προέδρων και των μελών είναι η εξέταση των προσφυγών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου...»

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Γιατί συστήνονται εκ νέου οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του ν.3907/2011 υπό τη σύνθεση που είχαν έως τις 25/9/2015; Δεν λειτουργούν έως σήμερα; Αν όχι, από πότε δεν λειτουργούν, γιατί δεν λειτουργούν και ποιο όργανο εξετάζει έως σήμερα τις προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου που απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα;

  2. Ποια εκκρεμότητα προσφυγών (ακριβής αριθμός) υπάρχει έως τη δημοσίευση του ν.4375/2016 στην Αρχή Προσφυγών, την οποία πρέπει να εξετάσουν οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του ν.3907/2011; Τι συμβαίνει με τους προσφεύγοντες-αλλοδαπούς, οι οποίοι περιμένουν να εξεταστεί η προσφυγή τους;

  3. Υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών (τον Ιούνιο 2013), εκκρεμότητα στην εξέταση των υποθέσεων; Πόσες υποθέσεις/προσφυγές εξετάστηκαν τα προηγούμενα έτη από τις Επιτροπές Προσφυγών και πόσες αποφάσεις εκδόθηκαν;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Βασίλης Κικίλιας