Βουλή των Ελλήνων 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:  Υπουργό Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

Θέμα: «Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στην επιλογή των Στελεχών, τα οποία παρέμειναν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως ΕΟΘ (Εκτός οργανικών θέσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4494/2017».

 

 

Με τον ως άνω Νόμο, στο άρθρο 1παρ.1 καθορίστηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις του ν. 2439/1996 υπό την προϋπόθεση ότι:

α) κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,

β) έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ και πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.

Με την παρ. 2 καθορίσθηκε ότι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού και η γνωμοδότησή του υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης.

Η παραπάνω ρύθμιση σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο του Ν.4494/17αποσκοπούσε στη σταδιοδρομική και υπηρεσιακή εξέλιξη κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθόσον τα ζητήματα αυτά αποτελούσαν θεματική μείζονος ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η ορθή επίλυσή τους συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει απόλυτη προτεραιότητα, αφενός στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ, αφετέρου στην εμπέδωση από τα μόνιμα στελέχη του πνεύματος αξιοκρατίαςκαι διαρκούς μέριμνας που οφείλει να επιδεικνύει η πολιτεία για την υπηρεσιακή εξέλιξη και αξιοποίηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού.

 

Από τα παραπάνω εμφανώς προκύπτει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αυτής, αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων και στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ όσο και στην ορθή επίλυση θεμάτων σταδιοδρομίας και υπηρεσιακής εξέλιξης Στελεχών, πλην όμως δεν θεσπίζει αλλά ούτε και επιβάλλει τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών, που να σχετίζονται με την προσωπική αξία καθενός Στελέχους, δηλαδή τις ικανότητες, τα προσόντα και την προσωπικότητά του, καθόσον η σταδιοδρομία και η επιλογή του καθενός με βάση τα κριτήρια αυτά αποτελούν στοιχειώδεις κανόνες για τη λειτουργία τόσο των ΕΔ όσο και κάθε συστήματος διοικητικής οργάνωσης, που σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

 

Συνέπεια των παραπάνω ήταν τα αρμόδια Συμβούλια να γνωμοδοτήσουν επί των αιτήσεων των Στελεχών αυθαίρετα και με βάση τα προσωπικά κριτήρια των μελών τους, των πολιτικών και στρατιωτικών προϊσταμένων τους, καθόσον από την ισχύουσα νομοθεσία τα Συμβούλια γνωμοδοτούν με βάση μόνο τις υπηρεσιακές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του Αξιωματικού, καθιστώντας ολόκληρη τη διαδικασία προβληματική και προκλητική ως υποκρύπτουσα ρύθμιση υπέρ υμετέρων, καταδεικνύοντας έλλειψη σεβασμού στα Στελέχη των ΕΔ.

 

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

  1. Ποιος ο αριθμός των στελεχών που αιτήθηκαν κατά Κλάδο των ΕΔ την παραμονή τους Εκτός Οργανικών Θέσεων και ποιος ο αριθμός των στελεχών κατά Κλάδο των οποίων η αίτηση έγινε αποδεκτή;
  2. Ποιες ήταν κατά Κλάδο οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν;
  3. Τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων Συμβουλίων ή ορίσθηκαν από τα ίδια ειδικά και συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία όφειλαν να επιλέξουν τα Στελέχη που αιτήθηκαν να παραμείνουν Εκτός Οργανικών Θέσεων ή αυτά αποφάσισαν μόνο με βάση “τις υπηρεσιακές ανάγκες”; Εάν ναι από ποιον ορίστηκαν και ποια ήταν αυτά;
  4. Ο αριθμός των Στελεχών των οποίων η αίτηση έγινε κατά Κλάδο αποδεκτή δικαιολογεί τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης;
  5. Αποδέχεστε ότι η παραπάνω ρύθμιση καθίσταται προβληματική, καθόσον δεν θεσπίζει συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και διαδικασιών; Εάν ναι σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε;

 

 

                                                                                   Ο ερωτών Βουλευτής